Từ khóa "NGHỊCH LÝ THIẾU-THỪA ĐẤT ĐAI TRONG CÁC NÔNG LÂM TRƯỜNG" :