Thanh tra tỉnh Tiền Giang: Tăng cường hoạt động thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan nhà nước

27/01/2022 11:14

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, với nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại- tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Về lĩnh vực Thanh tra hành chính: Toàn ngành đã tiến hành 58 cuộc (triển khai trong kỳ 56 cuộc, kỳ trước chuyển sang 02 cuộc), giảm 11 cuộc so với cùng kỳ, gồm 49 cuộc theo kế hoạch (trong đó có 02 cuộc theo kế hoạch kỳ trước chuyển sang) và 09 cuộc đột xuất, vượt 19,1% so kế hoạch năm 2021. Kết quả, đã ban hành 52 kết luận thanh tra đối với 55 đơn vị được thanh tra; qua thanh tra phát hiện với tổng số tiền vi phạm 32,1 tỷ đồng và 17.218,8m2 đất,…

thanh-tra-tinh-tg-1-1643256673.jpg

Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

Ngành thanh tra kiến nghị thu hồi 9,6 tỷ đồng, thu hồi 100m2 đất, xử lý khác 22,5 tỷ đồng, 17.118,8m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 39 tập thể, 256 cá nhân; thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 69 kiến nghị chấn chỉnh quản lý; chuyển Cơ quan điều tra 02 vụ 10 đối tượng. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 07 cuộc thanh tra (có 01 cuộc đột xuất), vượt 16,7% kế hoạch. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 26,79 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi với số tiền 8,21 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác với số tiền 18,58 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 03 tập thể, 65 cá nhân; 45 kiến nghị chấn chỉnh quản lý; chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ 06 đối tượng…

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: thực hiện 29 cuộc thanh tra; đã ban hành 27 kết luận, qua thanh tra phát hiện vi phạm với tổng số tiền 19,09 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi 7,68 tỷ đồng, xử lý khác 11,41 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 32 tập thể, 134 cá nhân; 19 kiến nghị chấn chỉnh quản lý; chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ 04 đối tượng.

thanh-tra-tinh-tg-2-1643256674.JPG
Thanh tra tỉnh Tiền Giang ra mắt.

Việc quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng: thực hiện 07 cuộc thanh tra (có 01 cuộc kỳ trước chuyển sang); đã ban hành 06 kết luận, qua thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền 12,41 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 1,52 tỷ đồng, xử lý khác 10,89 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 03 tập thể, 50 cá nhân; 22 kiến nghị chấn chỉnh quản lý; chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ 06 đối tượng.

Quản lý và sử dụng đất đai: triển khai 04 cuộc thanh tra; đã ban hành 03 kết luận, qua thanh tra phát hiện vi phạm trong quản lý 17.218,8m2 đất, kiến nghị thu hồi 100m2 đất, xử lý khác 17.118,8m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 01 tập thể, 11 cá nhân; lập thủ tục thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 12 kiến nghị chấn chỉnh quản lý…

Nhiệm vụ năm 2022, ngành thanh tra triển khai thực hiện 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt, các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Tăng cường hoạt động thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan nhà nước các cấp theo thẩm quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, kết hợp với thanh tra việc thực thi công vụ của cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Trương Vĩnh Anh Duy