Tiền Giang: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân

29/11/2022 09:43

Ngày 30/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/TU về học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu…

Kế hoạch 36-KH/TU có nội dung về học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tỉnh ủy – HĐND - UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang cùng các cấp ủy, ban ngành trong tỉnh quán triệt chuyên đề năm 2022 theo Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

thanh-qua-tu-kh-36-1-1669689658.jpg
Việc quán triệt Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần vào những kết quả tích cực mà UBND tỉnh Tiền Giang đạt được.

Kế hoạch 36-KH/TU tiếp nối các chuyên đề trước, cụ thể hóa chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… Bên cạnh đó là chú trọng phát triển Đảng viên mới ở cơ sở, khu dân cư, doanh nghiệp,…

thanh-qua-tu-kh-36-2-1669689658.jpg
Cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý không ngừng tiếp thu, học hỏi và nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (nay là Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang) phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang và các cơ quan có liên quan chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất và các nội dung có liên quan để thành lập đảng bộ cơ sở các khu công nghiệp và thành lập Đảng bộ Các KCN tỉnh Tiền Giang, phân công 2 cán bộ thuộc biên chế cơ quan Đảng ủy khối đến làm việc tại Đảng ủy Các KCN. Văn phòng Đảng ủy đặt tại Công ty Phát triển hạ tầng các KCN tỉnh Tiền Giang; đồng thời, ban hành chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Các KCN tỉnh Tiền Giang nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị trong xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (nay là Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang) tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội trong KCN đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên để giới thiệu chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng…

thanh-qua-tu-kh-36-3-1669689658.jpg
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Đông đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận từ việc thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Có thể thấy rõ, từ việc nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về công tác cán bộ, từ đó tăng cường trách nhiệm từ lựa chọn cán bộ, rèn luyện cán bộ đáp ứng yêu cầu về năng lực, phẩm chất trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, các tổ chức Đảng, đảng viên cần xác định rõ nội dung để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch làm theo gắn  với nhiệm vụ, chức trách được giao.

Trương Vĩnh Anh Duy
Bạn đang đọc bài viết "Tiền Giang: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân" tại chuyên mục Kết nối 1. https://vanhoaphattrien.vn | Hotline: 08.4646.0404  | Đọc phiên bản tiếng Anh TẠI ĐÂY