Nhà báo Vương Xuân Nguyên trao đổi về Chuyển đổi số để thích ứng với tình hình mới