OCOP: MỘT CHƯƠNG TRÌNH THIẾT THỰC VÀ ĐIỂM SÁNG THỦ ĐÔ

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mặc dù mới được thực hiện 03 năm trở lại đây, nhưng đã khẳng định là một chương trình thiết thực góp phần giải quyết những điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp và thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới đi vào chiều sâu. Hà Nội là một trong những điểm sáng của Chương trình OCOP gian đoạn vừa qua.